logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 7-slide
  • 1-slide
  • 3-sliide
  • 2-slide
  • 8-slide
  • 4-slide
  • 5-slide

Zeeuws pleidooi basisinkomen

Gratis geldKlik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

Op 22 april 2016 organiseerde het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad (ZSEB) een minisymposium over het thema ‘Naar het einde van de armoede’ in de Doopsgezinde Kerk van Middelburg. Spreker was Raf Jansen, socioloog bij de Sociale Alliantie en wethouder GroenLinks in de gemeente Helden. Het minisymposium werd voorafgegaan door een leeskring. Daar werd het boek ‘Gratis geld voor iedereen’ van historicus Rutger Bregman besproken.
Het ZSEB (voorheen DISK) is een werkgroep onder de paraplu van de Raad van Kerken in Zeeland. Zij organiseert jaarlijks een Leeskring met een afsluitend symposium over een actueel sociaal-ethisch dilemma in onze samenleving. Daarna wordt bekeken of een verslag hiervan relevant is voor onder meer de kerken in Zeeland. Met het thema rondom armoede is dat het geval.

Brochure

In het voorjaar van 2017 kwam de Raad van Kerken in Zeeland daarom met een brochure waarin een verkenning van het invoeren van een basisinkomen centraal staat. Onder een basisinkomen verstaat men ‘een individuele, onvoorwaardelijke toelage voor iedereen, arm of rijk, jong of oud, werkloos of overwerkt’. Het ZSEB pleit voor zo’n basisinkomen, en wil in ieder geval de discussie hierover losmaken – ook en vooral in de kerken.
In de brochure wordt een aantal wereldwijde en Nederlandse ontwikkelingen geschetst die grote zorgen baren en die volgens Janssen en Bregman nopen tot nieuwe oplossingen voor armoede en sociale uitsluiting. Het gaat dan om zaken als afbraak van de verzorgingsstaat, economisering van de zorg, toename van flexbanen, robotisering, verdwijnen van de morele bedding van de economie, verlies aan collectiviteitsgevoel, globalisering en andere ontwikkelingen. Het basisinkomen kan een nieuwe oplossing bieden. Overigens komen ook enkele tegenargumenten in de brochure aan de orde. 

Samenleving gebaseerd op vertrouwen

Rutger Bregman pleit voor de invoering van het basisinkomen, omdat het huidige systeem gekoppeld aan de arbeidsmarkt en de toegenomen inzet van machines niet meer werkt. De systematiek van een basisinkomen is rechtvaardiger dan het oude systeem, omdat de welvaart voor het grootste deel niet meer afhankelijk is van eigen inspanningen, maar van technologie, instituties en zaken die van voorouders zijn doorgegeven. Het basisinkomen helpt om deze gift eerlijker te verdelen.
Onder de andere aanpak gaat ook een bepaald mensbeeld schuil. ‘Het lijkt dat we ons mensbeeld moeten bijstellen en de omslag moeten maken van een verzorgingsstaat, die gebaseerd is op wantrouwen, naar een samenleving gebaseerd op vertrouwen’.

Klik hier om de brochure te downloaden.

De brochure is ook gratis verkrijgbaar bij het secretariaat van de Raad van Kerken in Zeeland.
Voor contact: raadvankerkenzld@gmail.com