logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 3-sliide
  • 1-slide
  • 5-slide
  • 7-slide
  • 8-slide
  • 2-slide
  • 4-slide

Samen tegen armoede – hoofdstuk 9

Publiciteit

Publiciteit en ‘public relations’ zijn nogal eens het stiefkindje bij het diaconale werk. Diaconaal actieve mensen zijn vaak meer doeners dan schrijvers en praters, en het wordt meestal als een deugd gezien om te helpen in stilte. Toch is dat jammer. Laten weten wat je doet is niet een kwestie van jezelf op de borst kloppen, maar heeft veel nuttige functies.

Het nut van publiciteit

Waarom zou je je vanuit een diaconale organisatie bezig moeten houden met ‘pr’ en media? Daar is een aantal goede redenen voor, die we hier de revue laten passeren.

Contact met hulpvragers

Om te beginnen helpt publiciteit enorm bij het opsporen van degenen die in armoedesituaties verkeren als de initiatieven die je neemt grote bekendheid krijgen. In het hoofdstuk ‘Vinden van mensen in nood’ werd al geconstateerd dat het minstens zo belangrijk is dat de mensen die hulp zoeken jóu kunnen vinden als dat jij de hulpvragers kunt vinden. Soms worden de mogelijkheden van ondersteuning niet aan de grote klok gehangen uit vrees dat er meer vraag naar zal komen dan geboden kan worden. Het is dan beter die vraag wel (aan het licht) te laten komen en vervolgens te bezien welk antwoord daarop gegeven kan worden: de bedragen kleiner maken, nieuwe inkomstenbronnen aanboren of andere partijen op hun verantwoordelijkheid aanspreken. Naarmate je bekender wordt, gaan er meer deuren open.

Draagvlak in de kerk

Ten tweede is het belangrijk om de kerkelijke gemeenschap mee te nemen in het werk dat je vanuit de diaconale organisatie doet. Het helpt bij het verankeren van het werk en het zorgt voor een draagvlak vanuit de kerkelijke organisatie. Op deze manier kun je ook beter mensen met relevante kennis en vaardigheden vinden en interesseren voor het werk. Bewustwording binnen de kerkelijke gemeenschap over armoede in Nederland is misschien wel het belangrijkste doel van de ‘pr’ binnen de kerk. Diaconie gaat de hele kerkgemeenschap aan.

Armoede op de publieke agenda

En last but not least: het is belangrijk om publiek en politiek te laten weten wat er gaande is rond armoede en wat je daarbij onderneemt. Dat kan goed van pas komen als je steun nodig hebt voor een project. Bekendheid kan ook nuttig zijn als je voor individuele ondersteuning op zoek bent naar oplossingen en daarbij organisaties of bijvoorbeeld de sociale dienst nodig hebt. Maar het is vooral van belang om steeds weer de bewustwording over armoede in Nederland te stimuleren en het onderwerp op de publieke en politieke agenda te houden. Hier gaan we in het hoofdstuk ‘Politiek’ nog verder op in.

Wat kun je doen?

Adressen en contacten

Leg een adreslijst aan van media, organisaties, instituties en samenwerkingspartners  waarop je bekendmaking van aanbod, activiteiten, etc. kunt richten: kerkelijke bladen, plaatselijke kranten, lokale radio en televisie, websites, maatschappelijke organisaties, gemeentelijke instellingen. De (online) gemeentegids kan daarbij helpen. Zorg er ook voor dat het eigen initiatief in de gemeentegids voorkomt. Als er ook een eigen overzicht van voorzieningen is gemaakt in het kader van een sociale kaart, is dit uiteraard ook een goede bron.

Probeer naast algemene contacten ook persoonlijke contacten te leggen met enkele journalisten of andere sleutelfiguren. Als je iets wilt melden, lukt het vaak beter er aandacht voor te krijgen als mensen je al kennen en je hen (ook) via gericht e-mailen of telefoneren kunt benaderen.

Hulpaanbod bekendmaken, ervaringen delen en aan de bel trekken

Publiceer het hulpaanbod en de activiteiten. Een korte omschrijving, met contactgegevens, Overweeg als diaconale organisatie een speciaal mobiel telefoonabonnement te nemen waarnaar hulpvragers kunnen bellen en laat het toestel rouleren onder de vrijwilligers die het werk doen. Maak het bekend in kerkblad/parochieblad en in huis-aan-huisbladen en andere lokale media. In lokale bladen kan dat vaak ook met gratis ‘stopper-advertenties’.

Maak in kerkdiensten of themadiensten bekend wat de mogelijkheden en de activiteiten zijn.

Schrijf een jaarverslag, met onder meer feiten en verhalen over verleende hulp (geanonimiseerd) en genomen initiatieven. Bied dit jaarverslag aan kerkenraad/parochiebestuur aan, stuur het naar maatschappelijke organisaties, uitvoeringsinstanties, politieke partijen en gemeenteraadsleden. Schrijf er een stukje over in het kerkblad/parochieblad.

Je kunt ook nu en dan inhoudelijke artikelen schrijven over een sociaal probleem of over de praktijkverhalen waar je mee te maken krijgt (uiteraard geanonimiseerd), voor kerkelijk blad en/of lokale pers.

Wanneer je een activiteit met nieuwswaarde hebt, het jaarverslag bekend wilt maken of schrijnende situaties naar buiten wilt brengen, kun je een persbericht verspreiden. Hou het bij één A4. Begin met de hoofdboodschap en geef daarna meer details en achtergronden. Gebruik korte zinnen met eenvoudig, positief en actief taalgebruik. Eindig met contactgegevens voor journalisten, en wees voorbereid op vragen: wijs vooraf een woordvoerder aan.

Een folder maken en (digitaal) verspreiden is ook altijd een goede manier om het hulpaanbod en de activiteiten rond armoede naar buiten te brengen. Schriftelijke ‘pr’ is hierbij een deel van het verhaal. Aanvullend is het belangrijk persoonlijke contacten te leggen. Het maakt uit of je een folder ergens neerlegt of dat je deze aanbiedt met een gesprek met een ambtenaar, hulpverlener of belangenbehartiger.

Verschillende kanalen

Naast de schriftelijke communicatie is het tegenwoordig natuurlijk minstens zo belangrijk om de digitale kanalen te benutten: de eigen website van de kerk(en), websites van verwante organisaties, facebookpagina, twitter en andere sociale media. Hou bijvoorbeeld op de eigen site een blog bij of een maandelijkse (gast)column.

Je kunt ook overwegen om aan te bieden presentaties te geven over het werk bij andere organisaties of bijeenkomsten.

Een creatieve activiteit om je boodschap te communiceren trekt vaak veel aandacht en is leuk om te organiseren. Te denken valt aan een tentoonstelling, een fotowedstrijd, schilderijen/ tekeningen laten maken en exposeren, verhalen laten schrijven en presenteren, een smartlappenfestival.

En verder…

Laat anderen ook berichten en artikelen maken. Je hoeft niet alles zelf te doen. Redacties van kerk/parochieblad, lokale kranten of websites kun je ook vragen zelf kopij te verzorgen.

Gebruik de kracht van herhaling. Een eenmalige aankondiging kan onopgemerkt blijven. Hulpvragers komen niet meteen na een eerste oproep in beweging. Daar is tijd voor nodig. Kerkelijke achterban, samenleving en politiek weten je ook niet in één keer te vinden. Aarzel niet om de boodschap vaak te herhalen in korte berichten.

Overweeg de initiatieven die je op het terrein van ‘pr’ wilt ondernemen vooraf te beschrijven in een publiciteitsplan, waarin doelen, doelgroepen, middelen, tijdsinvestering en tijdpad worden opgenomen. Dat helpt bij de planning en de keuzes die noodzakelijkerwijs bij de veelheid aan mogelijkheden moeten worden gemaakt.

>> Door naar hoofdstuk 10 >>

Naar startpagina handreiking ‘Samen tegen armoede’