logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 4-slide
  • 2-slide
  • 5-slide
  • 1-slide
  • 7-slide
  • 8-slide
  • 3-sliide

Achtergrond Armoedeonderzoek

Klik hier als u uitgenodigd bent om mee te doen aan het onderzoek van 2019.

Klik hier om alle documenten over het onderzoek van 2019 te lezen en te downloaden.

De armoedeonderzoeken

Het Armoedeonderzoek 2019 staat in een inmiddels stevige traditie: in 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013 en 2016 kwamen rapporten uit. Daardoor zijn goede vergelijkingen in de tijd te maken en kunnen de kerken de vinger aan de pols houden van (kerkelijke inzet tegen) armoede in Nederland. Het gaat om onderzoek middels een breed uitgezette vragenlijst naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland. Daarmee wordt inzicht verkregen in zowel de materiële als de immateriële hulp verleend aan individuen of via collectieve initiatieven.

De kerken vinden het van groot belang om in beeld te brengen hoe zij betrokken zijn bij hulpverlening aan mensen die financieel in de knel raken in onze samenleving. Plaatselijke kerken hebben daar zelf soms onvoldoende zicht op, terwijl het wel van groot belang is voor hun eigen beleid. Ook samenleving en politiek hebben vaak geen idee van de betrokkenheid van kerken. Diaconieën en parochiële caritas instellingen hebben sterker de vinger aan de pols van armoede en sociale noden dan zijzelf en anderen zich realiseren. Daar komen belangrijke signalen uit voort. Die moeten gezien worden; ze mogen niet onopgemerkt blijven.

Het onderzoek geeft antwoorden op vragen als: Hoeveel aanvragen om hulp zijn er geweest en welke bedragen zijn toegekend? Welke groepen uit de samenleving doen een beroep op het kerkelijk sociaal vangnet en wat waren de redenen om hulp te vragen? Wat doen diaconale organisaties aan praktische dienstverlening en belangenbehartiging om de groeiende armoede tegen te gaan?
Ook komen de bijdragen aan de orde die diaconale organisaties geven aan projecten die mensen ondersteunen, zoals voedselbanken, kledingwinkels, noodfondsen, inloophuizen en belangenorganisaties.
Er is ook gevraagd naar het aantal mensen dat bij dit werk is betrokken en het aantal uren dat zij besteden aan de ondersteuning van mensen in financiële knelposities.

Het resultaat en de conclusies van het onderzoek zullen leiden tot het doen van aanbevelingen voor zowel de landelijke als de lokale overheid en voor de kerken zelf. Op 8 november 2019 werd het onderzoeksrapport van 2019 gepresenteerd.

Klk hier om alle documenten over het onderzoek van 2019 te lezen en te downloaden.

Deelnemers

Het Armoedeonderzoek wordt zeer breed interkerkelijk gedragen. De participanten zijn: