logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 1-slide
  • 5-slide
  • 2-slide
  • 8-slide
  • 4-slide
  • 7-slide
  • 3-sliide

Vaker particuliere hulp bij armoedebestrijding

… een heropleving?

Diverse publicaties van onder andere de ‘Voedselbank Nederland’ en ‘Knooppunt Kerken en Armoede’ laten zien dat het beroep op particuliere hulp in de laatste jaren is toegenomen. Dat blijkt uit verkennend onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau naar de praktijk van particuliere hulp bij armoedebestrijding.
De toename in particuliere hulp werpt de vraag op hoe deze hulp rijmt met armoedebestrijding door de overheid.

Een mogelijke verklaring is de veranderende verhouding tussen overheid en burgers: de overgang van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. Nemen particuliere initiatieven (onbedoeld) taken en activiteiten op zich die voorheen werden gezien als een aangelegenheid van de overheid? Of is deze hulp vooral ter aanvulling op wat de overheid doet? Deze ‘aanvullende werking’ vormt een grijs gebied met de nodige uitdagingen en kansen. Daarbij gaat het onder andere om de grens tussen vrijwilligerswerk en professionele hulp en de meerwaarde van particuliere hulp bij armoedebestrijding op de lange termijn. Is deze hulp een aanwinst voor het gemeentelijk armoedebeleid nu en later? Dat is bij uitstek een onderwerp van het debat in gemeenten.

Verder onderzoek en gesprek

Om hier meer zicht op te krijgen doet het Fries Sociaal Planbureau onderzoek naar de historie van particulier initiatief bij armoedebestrijding, hoe particuliere initiatieven in Fryslân nu kijken naar hun rol en betekenis als het gaat om armoedebestrijding en de positie van particuliere hulp in het gemeentelijk armoedebeleid.
De komende tijd gaat het Fries Sociaal Planbureau verder in gesprek met verschillende partijen om in beeld te brengen hoe zij tegen armoede aankijken en wat hun meerwaarde is als particulier initiatief.
Verder praten of meer informatie? Neem dan contact op met Keimpe Anema, onderzoeker Fries Sociaal Planbureau, 06 156 130 72 | 058 234 85 00 of kanema@friessociaalplanbureau.nl. of Ymkje Woudstra, onderzoeker Fries Sociaal Planbureau, 06 449 563 39 of ywoudstra@friessociaalplanbureau.nl.

Klik hier om het verkennende rapport te downloaden.

Trackback van jouw site.

Laat een reactie achter