logo-knooppuntkerkenenarmoedespacer-100x5Knooppunt Kerken en Armoede

  • 7-slide
  • 8-slide
  • 3-sliide
  • 2-slide
  • 4-slide
  • 1-slide
  • 5-slide

Diaconaal vertrouwenspersoon Noordoost Friesland

Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

Een aantal jaren geleden is op initiatief van de provinciale werkgroep diaconaat van de Protestantse Kerk en in samenwerking met burgerlijke gemeenten, maatschappelijke instellingen en de Arme Kant van Friesland een pilot ‘diaconaal vertrouwenspersoon’ (dvp) gestart en een groot succes geworden. Het doel was: signalering, preventie van, en adequate hulp bij stille armoede. Het doelgebied was de regio Noordoost Friesland.

De geselecteerde vertrouwenspersoon (v) met communicatieve vaardigheden, parate kennis van fondsen, regelgeving van burgerlijke gemeenten, loketten van uitkeringsgerechtigden en van de kerkelijke kaart, bood niet alleen een luisterend oor aan cliënten maar verleende ook hulp ‘op maat´ aan mensen die zelf geen oplossing meer zagen voor hun problemen of toenemende schulden.
De diaconaal vertrouwenspersoon werd betaald uit bijdragen van diaconieën en specifieke aangeschreven fondsen. Ook droegen de burgerlijke gemeenten in genoemde regio op een bepaalde manier bij, onder meer door een ruimte met kantoorfaciliteiten beschikbaar te stellen. De functionaris voor armoedesignalering is in de pilotfase aangesteld voor een periode van drie jaar.

Laagdrempelig

De vertrouwenspersoon was zowel voor cliënten als gemeenteambtenaren een makkelijk benaderbare deskundige, een niet ‘bedreigende’ tussenpersoon en bemiddelaar. De diaconale vertrouwensspecialist(e) werkte laagdrempelig, bezocht hulpvragers thuis en zocht met hen een oplossing voor problemen waarvan het omgevingsveld – familie of vrienden – tot dusver niet op de hoogte was. Ook hielp ze indien nodig bij het invullen van formulieren en bemiddelde ze bij betalingsregelingen. Verder was de dvp vraagbaak voor diverse instanties en gaf zij advies of voerde zij de regie bij hulpvragen die binnenkwamen bij plaatselijke diakenen.
Door haar manier van werken kreeg de aangestelde diaconaal vertrouwenspersoon niet alleen toegang tot mensen die in armoedige omstandigheden leven, maar ook bij hulpvragers die kampten met psychosociale problemen. In de praktijk laten deze personen vrijwel niemand toe in hun privéleven en -situatie. De dvp verwees met toestemming van betrokken door naar gemeentelijke functionarissen, uitkeringsinstanties of zorgverleners en wees cliënten op mogelijkheden om ongedachte potjes aan te spreken of geldende, bijzondere regelingen te treffen. Er is in het project met kerken en diaconieën samengewerkt en hulp verleend zonder aanzien des persoons en ongeacht levens- of religieuze overtuiging van hulpvragers.
Stille armoede en de schaamte om ervoor uit te komen dat het water je tot aan de lippen staat, is nog steeds een immens groot probleem in bepaalde gebieden of steden in Nederland. Ook vandaag de dag lijden veel mensen aan vormen van armoede of ze hebben torenhoge schulden zonder dat iemand dit weet of vermoed.

Brugfunctie

Het is een duurzaam project gebleken dat ook toepasbaar is elders in Nederland. Dit dvp-project biedt namelijk ook op lange termijn kansen aan diaconieën en platforms om personen die tussen wal en schip zijn geraakt (soms geheel buiten hun schuld) vervolghulp te geven. Zonder dat ze zichzelf hierbij buitenspel zetten. Diaconieën willen zich immers graag nog steeds onverkort inzetten voor mensen die minder draagkrachtig zijn, ook met het oog op het sociaal en maatschappelijk welzijn van deze groep.
De brugfunctie die de diaconaal vertrouwenspersoon vervulde en die zij nog steeds (op aanvraag) waarmaakt, is een mooie opstap geweest naar professionele, effectieve bemiddeling en oplossingen van (stille) armoede. De inzet van vrijwilligers zoals schuldhulpmaatjes of diakenen is hierbij nog steeds onmisbaar en van toepassing. Het operationeel maken van een gratis 0800 nummer voor cliënten dat ook buiten kantoortijden gebeld kan worden is onderdeel van het succes van de pilot diaconaal vertrouwenspersoon. De drempel om te bellen werd mede hierdoor verlaagd en men kon rekenen absolute privacy en vertrouwelijke afhandeling.

Contactgegevens

Egbert Fokkema is projectleider van de pilot ‘diaconaal vertrouwenspersoon’ geweest. Hij vertelt onder meer op regionale bijeenkomsten over het succes, de werkwijze, de financiering en de aanpak van de diaconale vertrouwenspersoon in Noord-Friesland. Hij geeft ook een toelichting geven op context, manier van werken, mogelijkheden en (vertrouwelijke) evaluatie.

Zijn adresgegevens zijn:
Egbert Fokkema
0571 272251
06 833 46175
egbertfokkema@kuiperserf.nl